0

کرم ضد آفتاب آکنه سلوشن مای فارما
مای فارما|MY PHARMA

کرم ضد آفتاب آکنه سلوشن مای فارما

کد محصول: 100233198
افزودن به لیست دلخواه check
تعداد
79,768 تومان 20
63,814 تومان

ضمانت هفت روز بازگشت کالا

تحویل سریع و آسان

ضمانت اصل بودن کالا

کرم ضد آفتاب آکنه سلوشن مای فارما

کرم ضد آفتاب آکنه سلوشن مای فارما مناســب پوســت هــای مســتعد و یــا  در حیــن و بعــد از درمــان ،درگیــر آکنــه بــا داروهــاى درمــان آکنــه (رتینوییــد هــا، آنتــى بیوتیــک هــا و ...) و افــرادی کــه بــا ســایر ضدآفتــاب هــا جــوش مــى زننــد. مناســب افــرادی کــه مایــل بــه اســتفاده از یــک ضدآفتــاب بــا ســاختار ســبک و پخــش راحــت بــر روی پوســت هســتند. محصــولات آکنــه سلوشــن مــاى فارمــا بــا ترکیبــات موثــر باعــث تنظیــم  ســبوم و آبرســانی عمیــق پوســت مــی شــوند و بــا اثــر ضــد التهابــی و آنتــی اکســیدانی خــود، عـلـاوه بــر از بیــن بــردن رادیــکال هــاى آزاد و جلوگیــرى از پیــرى پوســت، بهتریــن مکمــل در کنــار داروهــاى درمــان آکنــه مــی باشــند. همچنیــن ایــن محصــولات بــا برخــورداری از مــواد فعــال طبیعــی، اثــرات ســودمند ســه گانــه ای نظیــر نرمــی و لطافــت، حفــظ رطوبــت و پیشــگیری از چیــن و چــروک و پیــری را بــراى پوســت بــه ارمغــان مــی آورنــد.  ۴باور اشتباه در مورد کرم های ضد آفتاب

مراقبت از پوست در برابر آفتاب

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

احتمالا به محصولات زیر هم علاقه مند باشید