0

کرم لایه بردار جوان کننده مای فارما مدل AHA 15 حجم 40 میل
مای فارما|MY PHARMA

کرم لایه بردار جوان کننده مای فارما مدل AHA 15 حجم 40 میل

کد محصول: 100332306
افزودن به لیست دلخواه check
جوان سازی
افزایش استحکام و انعطاف پوست
لایه برداری از سطوح زبر و ناصاف صورت
افزایش لطافت و طراوت پوست
کاهش لک های تیره پوست
رفع جای زبر و تیره جوشهای قدیمی
تسریع روند بازسازی سلولی
یکنواخت کردن سطح پوست
کاهش اندازه منافذ باز صورت
قابل استفاده برا
تعداد
63,602 تومان 20
50,882 تومان

ضمانت هفت روز بازگشت کالا

تحویل سریع و آسان

ضمانت اصل بودن کالا

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما  یا همان آلفــا هیدروکســی اســیدها، چــون بــه طــور معمــول از میــوه هــا بدســت مــی آینــد، بــه نــام اســیدهاى میــوه هــم شــناخته مــی شــوند. ماننــد اســید مالیــک کــه از انواع ســیب، اســید ســیتریک کــه از انــواع مرکبــات و اســید گلیکولیــک کــه از ســاقه نیشــکر گرفتــه مــی شــوند. عـلـاوه بــر ایــن AHA، از تخمیــر محصــولات طبیعــی نیــز بدســت مــی آیــد. مثــلا اســید لاکتیک از شــیر تــرش و اســید تارتاریــک از انگــور تخمیــر شــده اســتخراج مــی شــود. از آنجایــی کــه آلفــا هیدروکســی اســیدها از منابــع طبیعــی حاصــل  مــی شــوند، محبوبیــت زیــادى دارنــد. کــرم هــاى جــوان کننــده یــوث سلوشــن مــاى فـــارما بــا بهـــره منــدى از خــواص فــوق العــاده ى اســیدهاى میــوه و بافــت ســبک، روند لایــه بــردارى طبیعــی و جــدا ســازى ســلول هــاى مــرده از ســطح پوســت را تقویــت مــی کننــد. ایــن محصــولات عــاوه بــر آبرســانی عمیــق و برطــرف کــردن خشــکی، انــدازه منافــذ بــاز پوســـت را نیــز کاهــش مــی دهنــد و بــا بهبــود ظاهــر خشــک و تیــره، پوســتی نــرم و صــاف را بــه ارمغــان مــی آورنــد. همچنیــن بــا تحریــک ســاخت کلاژن، خطــوط ظریــف، چیــن و چــروک را کاهــش داده و موجــب روشــنی و ســلامت آن مــی شــوند.


نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

احتمالا به محصولات زیر هم علاقه مند باشید