0

بلوند

23 محصول
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
47,100 تومان 10
42,390 تومان
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
وینکور|vincor
ناموجود
بلوند

اين گروه از رنگ ها جز رنگ هاي سرد است و انتخابي مناسب براي پوست هاي گرم يا روشن است.
براي ايجاد بهترين نتيجه اين گروه بايد بر روي موي دكلره شده تا پاي 9 به بالا زده شود.

همه رنگ ها تا پايه 7 در صورت تركيب با اكسيدان 6% موي سفيد را پوشش مي دهند.

برای پوست روشن و تیره پیشنهاد می گردد.

فصل پیشنهادی : بهار و تابستان