0

کرم لایه بردار جوان کننده مای فارما مدل AHA 15 حجم 40 میل
مای فارما|My Pharma

کرم لایه بردار جوان کننده مای فارما مدل AHA 15 حجم 40 میل

کد محصول: 100332306
افزودن به لیست دلخواه check
تعداد
144,700 تومان 15
122,995 تومان

ضمانت هفت روز بازگشت کالا

تحویل سریع و آسان

ضمانت اصل بودن کالا

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما  یا همان آلفــا هیدروکســی اســیدها، چــون بــه طــور معمــول از میــوه هــا بدســت مــی آینــد، بــه نــام اســیدهای میــوه هــم شــناخته مــی شــوند. ماننــد اســید مالیــک کــه از انواع ســیب، اســید ســیتریک کــه از انــواع مرکبــات و اســید گلیکولیــک کــه از ســاقه نیشــکر گرفتــه مــی شــوند. عـلـاوه بــر ایــن AHA، از تخمیــر محصــولات طبیعــی نیــز بدســت مــی آیــد. مثــلا اســید لاکتیک از شــیر تــرش و اســید تارتاریــک از انگــور تخمیــر شــده اســتخراج مــی شــود. از آنجایــی کــه آلفــا هیدروکســی اســیدها از منابــع طبیعــی حاصــل  مــی شــوند، محبوبیــت زیــادی دارنــد. کــرم هــای جــوان کننــده یــوث سلوشــن مــای فـــارما بــا بهـــره منــدی از خــواص فــوق العــاده ی اســیدهای میــوه و بافــت ســبک، روند لایــه بــرداری طبیعــی و جــدا ســازی ســلول هــای مــرده از ســطح پوســت را تقویــت مــی کننــد. ایــن محصــولات عــلاوه بــر آبرســانی عمیــق و برطــرف کــردن خشــکی، انــدازه منافــذ بــاز پوســـت را نیــز کاهــش مــی دهنــد و بــا بهبــود ظاهــر خشــک و تیــره، پوســتی نــرم و صــاف را بــه ارمغــان مــی آورنــد. همچنیــن بــا تحریــک ســاخت کلاژن، خطــوط ظریــف، چیــن و چــروک را کاهــش داده و موجــب روشــنی و ســلامت آن مــی شــوند.

 

نظر بدهید
توجه: HTML ترجمه نمی شود!
محصولات مشابه